Колледж миссиясы: Қоғам талабына сай адамзаттық рухани құндылықтар мен қалыптасқан білімді, жаңашыл, құзыретті мамандарды дайындау
Қаз Рус Eng
» » Студенттердің ар-намыс кодексі
Студенттерге

Студенттердің ар-намыс кодексі

Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжінің оқытушылары мен қызметкерлерінің Ар-намыскодексі

Мазмұны:
1.Жалпы ережелер
2.Корпоративтік принциптер мен құндылықтар
3. Педагогикалықұжымыныңкорпоративтікэтикасы
4. Кәсібиқауымдастығының Ар-намыскодексініңнормаларынбұзғаныүшінжауапкершілігі.

1. Жалпыережелер
1.1 Осы кодекс Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіоқытушылары мен қызметкерлерініңкорпоративтікмәдениеті мен тәртібініңнегізгіережелерінанықтайды.
1.2 Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі оқытушылары мен қызметкерлерінің Ар-намыскодексіколледждеморальдік-психологиялық ахуалқалыптастыруға бағытталған.
1.3 Осы кодекстіңбарлықнормаларыніскеасырудыңбастымақсаты-Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжі оқытушылары мен қызметкерлерініңКәсібиқауымдастығыныңкорпоративтікмәдениетіннығайту, беделінарттыру.
1.4 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіоқытушысы мен қызметкері осы кодекстіңнормаларынсақтайотырып, колледждіңимиджінжәнеіскерлікрепутациясыннығайтуғаөзүлесінқосады.

2. Корпоративтікпринциптер мен құндылықтар
2.1 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіқызметікелесіпринциптерденегізделеді:
2.1.1 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжі – оқуүдерісіндеоқытудыңсапалыбілімдердің, мәдениеттің, ғылым мен инновациялардыңжетекшіорталығы, жаңатехнологиялардықолданады.
2.1.2 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіболашаққаұмтылған колледж, колледждіңбілім беру концепциясыннәтижелііскеасырады.
2.1.3 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіөзініңқызметкерлерінбағалайдыжәнесыйлайдыжәнежоғарыэтикалықстандартқасәйкесәрекететеді.
2.1.4 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіжемқорлық пен пара алудыңкезкелгенқұбылыстарынажолбермейді
2.1.5 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжірухы – бірлікте. Оқытушылардың, қызметкерлер мен студенттердіңкреативтілігі,серіктестігі – корпоративтікэтиканыңажырамасбөліктері

2.2 Бастыкорпоративтікқұндылықтар:
2.2.1 Көрсетілетінбілім беру қызметтерініңбәсекегеқабілеттілігі
2.2.2 Әлемдікбілім беру кеңістігіне интеграция
2.2.3 Өзгерістер мен инновацияларғаашылу
2.2.4 Ғылымизерттеулер мен жасауларғаүнемібағыттылық
2.2.5 Жоғарыакадемиялықжауапкершілік
2.2.6 Шығармашылықөсім мен жетілугеұмтылыс
2.2.7 Адамгершілік, патриотизм, азаматтылық
2.2.8 Қызметкер мен білімалушынытұлғасынасыйластықкөрсету, олардыңқұқығы мен мүдделерінқорғау
2.2.9 Колледжгедегенадалдықжәнеоныңжоғарыстандарттарынасәйкесболуғадаярлық.

3. Колледж ұжымыныңкорпоративтіэтикасы

3.1 Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжіоқытушылары мен қызметкерлеріміндетті:
3.1.1 Қ.Дүтбаева атындағыАтырау гуманитарлық колледжіоқытушылары мен қызметкерлерініңжоғарыатағыналайықболып, өзініңқажырлыеңбегіменадалдық пен абыройлықпенколледж мәртебесінұстану.
3.1.2 Колледж миссиясынжүзегеасыружәнекәсібиқызметтекорпоративтімиссияментеңұстау.
3.1.3 Колледж алдынақойылғанмақсаттары мен міндеттерініскеасыруынажауапкершілікпен қарау3.1.4 Өзқызметтікміндеттерінорындайотырып, жоғарымәдениетті, жауапкершіліктті,академиялықадалдық пен шындықтытаныту, өзарасыйластықпринциптері мен әріптестержәнестуденттерменмейірімділікқатынастыорнату
3.1.5 Отандықжәнешетелдіктәжірибелері мен ғылымжетістіктерінзерделеп, өзбілімдеңгейлерінүгнеміарттыраотырып, кәсібиліккеұмтылу.
3.1.6 Студенттерүшінөзколледжіңе, дәстүрі мен тарихынақұрметпенқарауды, еңбектәртібініңүлгісіболыпқызметету.
3.1.7 Колледждіңіскерлікұстанымынқолдапотыру, колледждіңмүддесінеқайшыіс-әрекеттерденаулақ болу.

3.2 Оқытушылар мен қызметкерлер:
3.2.1 Әріптестер мен студенттердіңнамысынаяққатаптамау, менмендік пен менсінбеушіліктікөрсетпеу
3.2.2 Студенттердіңкөзіншеәріптестердіңжекеөмірі мен кемшіліктерітуралыталқыламау.
3.2.3 Колледжгемаскүйіндекелужәнеалкогольдіішімдіктердіколледждеішугеболмайды.
3.2.4 Студенттерденсыйлықтар мен ақшалайсыйақықабылдауғаболмайды.
3.2.5 Дінидеяларын, сондай-ақұлтаралықбірлік пен конфессияаралықкелісімгеқарамақайшыпікірлер мен ұстанымдардытаратуғаболмайды. Колледждежәнебасқақоғамдықорындардахиджаб, қысқашалбаркиюге, сақалжіберугеболмайды.
3.2.6 Жұмысқакешігуге, сабақтардықысқартуғанемесесебепсізбосатуғаболмайды.
3.2.7 Өзқызметтікміндеттерінорындаудадөрекіліккөрсетугеболмайды.
3.2.8 Студенттергеқатыстыөзлауазымдықөкілеттілігінасырапайдалануға, студенттергежәнеолардыбағалаудакемсітушіліккөрсетугеболмайды.
3.2.9 Колледж әкімшілігініңшешімітуралықатеақпараттаратуғаболмайды.

3.3  Басшы мен қызметкерарасындағықарым-қатынас:
3.3.1 Басшыміндетті:
- өзініңкәсібижәнежалпыадамиқасиеттеріменқызметкерлергеүлгі болу;
- іскерлікқарым-қатынасыныңкорпоративтікэтикасыныңнегізгіережелердеөзініңжүріс-тұрысыныңнормалары мен принциптерінбазалау;
- қызметкерлертұлғасынасыйластықкөрсету, олардыңнамысынаяққатаптамау;
- қызметкерлеріалдындаөзқатесінтүсінужәнеолардысөкпеу;
- ұжымдамейірімділікжәнеіскерлікжағдайжасау.

3.3.2 Қызметкерміндетті:
- еңбектәртібінебағыну
- болмағансебебітуралыбасшығауақтылыақпарат беру
- колледж басшысыныңтүрін, аты-жөнінбілу
-кездескенжағдайдабіріншіболыпамандасу
- үй-жайларғакіргендебіріншіболыпамандасу

Әріптестерменқарым-қатынас:
- бір-бірінесыйластықпенқарау
- түсінбеушілікболғанжағдайдаміндеттітүрдекешірімсұрау
- басқақызметкерлердіңкөзіншеәріптестерді, басшынысынамау
- өсектердітаратпау
- басшыға, әріптестерге, қызметкерлергежәнестуденттергеСіздепсөйлеу
- жұмысуақытында тек қанақызметтікміндеттемелердіорындау
- ұстамды болу, дөрекіліккөрсетпеу
- әріптестергекөмек беру, білім мен тәжірибеменбөлісу

3.3.4 Бастыкәсібиміндетіретіндежұмысқадегенқатынас, студенттергеүлгі болу: 
- ғылыми-педагогикалықбіліктіліктіңжоғарыдеңгейінүнеміқолдап, құзіретті болу
- оқушылардыңбілім, білік пен дағдыларыншынайыбағалау
- колледждіңғылымижетістіктерінкөбейтугеөзкүшін, білімі мен тәжірибесінаямау
- плагиат қолданбау
- жарияланбағанақпараттыңконфиденциалдығынсақтау

3.3.5 Мәжіліс пен жиналыстардыөткізу
- жиналыстар мен мәжілістергеуақытындакелу
- күнтәртібіменертеректанысып, қажеттіматериалдардыөзіменбіргеалу
- жиналыс не мәжілісалдындаұялытелефондыөшіру
- отырысболыпжатқандакіргендежәнешыққандаайғайлапкешірімсұрамау
- жекемәселелердішешуүшінжиналысмінбесінқолданбау

4. Ар-намыскодексініңнормаларынбұзғаныүшінжауапкершілік:
4.1 Ар-намыскодексібарлыққызметкерлер мен оқытушыларүшінтеңдәрежедеісболыптабылады.
4.2 Оқытушылар мен қызметкерлеркорпоративтікмәдениеттіңкодексінбілуміндеттіжәнеөзжүріс-тұрысынақатаңжауапкершілікалу.
4.3 Осы кодекстіңережелерінбұзу колледж оқытушысы мен қызметкердіңмәртебесінелайықемесретінде  қарастырылады.
4.4 Кодекс нормаларынбұзғаныүшінкелесішараларқолданады:
- көпшілікалдындакешірімсұрауұсынысы
- колледж этикасыбойыншаКомиссиясыментәртіптіталқылау;
- тәртіптікжазақолдану.


Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі студентінің Ар-намыс кодексі

Мен, Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжінің студенті,  еліміздің жоғары сыныпты және жоғары адамгершілікті мамандарын даярлау бойынша Колледж миссиясының іске асыруға өз жауапкершілгімді сезіне отырып, Атырауоблысының кәсіби кадрларын даярлау орталығы мен білім беру жүйесінің жетекші мекемесі ретінде Колледж имиджін сақтау, студенттік қауымдастығының корпоративті мәдениетін қолдауы мен дамытуын борышым деп есептей отыра, Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі студентінің  осы Ар-намыс кодексін қабылдаймын және оны орындауға міндеттімін.

1 бап. Студент Қазақстан Республикасының абыройлы азаматы, таңдаған мамандықтың кәсіби маманы болуға, өзінде шығармашылық тұлғаның үздік қасиеттерін дамытуға ұмтылады.

2 бап. Студент үлкендерге құрметпен қарап, айналасындағыларға дөрекілік көрсетпей, әлеуметтік қорғалмаған жандарға түсіністікті танытып, оларға мүмкіндігінше қамқор бола біледі.

3 бап. Студент- тәртіптің, мәдениет пен моральдің үлгісі, келеңсіз жағдайларды және жынысы, ұлты және діні бойынша дискриминация құбылыстарын  болдырмайды.

4 бап. Студент салауатты өмір салтын ұстанады және зиянды әдеттерден толық бас тартады.

5 бап. Студент колледждің дәстүрлеріне құрметпен қарайды, мүлкін сақтайды, студенттік жатақхана тазалығы мен тәртібін қадағалайды.

6 бап. Студент шығармашылық белсенділікті дамытуға, колледждің корпоративті мәдениеті мен имиджін арттыруға бағытталған кез келген қажетті және пайдалы әрекетті  таниды

7 бап. Студент колледж қабырғасынан тыс жерде гуманитарлық колледждің өкілі екені әрдайым есінде болу керек және арын түсірмеуге барлық күшін салу керек.

8 бап. Студент академиялық құйтырқыларының барлық түрімен күресу өзінің борышы болып есептесін, оның арасында, білім бақылау процедураларын өтеуде басқаларға көмекке жүгінуге немесе көшіріп  алуда; жоғары баға алу үшін туыстық және қызметтік байланыстарды пайдалануда; себепсіз сабақтарды босату және кешігіп келуде.  Студент аталған академиялық құйтырқыларының барлық түрін Қазақстанның абыройлы, болашақ экономикалық, саяси және басқару зиялыларының сапалы және бәсекеге қабілетті білім алуда кедергісі ретінде қарастырады.

9 бап. Кодекс ережесін бұзушылығын тапқан студент өз күшімен тоқтатуға немесе әкімшілік пен студенттік өзін-өзі басқару органдарына осы туралы хабарлайды.